parallax background

ESG 24/7

 

ESG 24/7 EDUCATION FOR EU MEMBER COUNTRIES

CORRECT USE AND COMPLETION OF THE ESG QUESTIONNAIRE AND ITS INCLUSION/USE IN INFORMATION DATABASES OF COUNTRIES, BANKS, BUSINESS AND SOCIETY

a) Agendas or EU Directives: Diversity, Equity, and Inclusion - DEI, European Circular Economy Plan - CEAP, ESG Initiative - The Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD including European Sustainability Reporting Standards - ESRS, Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM, European Green Deal, etc., which create a new economic environment.

b) Correct data entry and completion of the ESG questionnaire and use of ESG applications 24/7.

c) The impact of ESG on the company's RWA factor, the support and use of AI enables the company a broader business environment, new business partners/suppliers, customers, access to carbon coupons, green financing and a new positioning for users, employees, local communities and an environmentally friendly status of the company.

d) 24/7 access to ESG data by the bank, government, inspection services, supervisory and regulatory authorities.

PERFORMANCE:

Each section (a, b, c, d) includes half an hour of explanation of the content and 15 minutes for questions and answers from the participants.

LOCATION:

-  Online training (Microsoft Teams).

REGISTRATION:

Registrations will be accepted by email: info@ecosynergysystem.com. Please enter the name of the company, the contact person and the number of participants.

The deadline for cancellation of participation is three days before the training at the email address info@ecosynergysystem.com, unless otherwise stated for individual training courses. The cancellation must include the name of the participant who is cancelling.

In the event of a timely written cancellation, we will refund the fee in full. For cancellations after this deadline, we will charge administrative costs (25% of the fee). Cancellations on the day of the course or no-shows will be charged the full fee.

SPEAKERS:

Dr. Slađana Mihajlović

Aleš Kandorfer

REGISTRATION FEE:

a) For all legal entities - conditions by agreement.

b) For additional programmes, specialised areas which, in addition to ESG, also include the implementation of agendas or EU directives (Diversity, Equity, and Inclusion - DEI, European Circular Economy Plan – CEAP, ESG Initiative – The Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD including European Sustainability Reporting Standards – ESRS, Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM, European Green Deal, etc.) and their practical applications

please contact us for an agreement by email: info@ecosynergysystem.com;

Unless otherwise stated, please transfer the registration fee to the account of EcoSynergy System Ltd, Ljubljana, Sparkasse Bank: SI56 3400 0101 7964 245, reference: 2024, no later than three days before the training.

 

ADDITIONAL INFORMATION:

Dr. Slađana Mihajlović

E-mail: info@ecosynergysystem.com

Mobile number: + 386 41 455 000

 

ESG 24/7 IZOBRAŽEVANJE ZA SLOVENIJO

PRAVILNA UPORABA IN IZPOLNITEV ESG VPRAŠALNIKA IN NJEGOVA VKLJUČENOST/UPORABA V INFORMACIJSKE BAZE DRŽAV, BANK, EKONOMIJE IN DRUŽBE  

a) Agende oziroma EU direktive: Diversity, Equity, and Inclusion - DEI, European Circular Economy Plan – CEAP, ESG Inictiative – The Corporate Sustainability Reporting Direcitve – CSRD vključujoč European Sustainability Reporting Standards – ESRS, Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM, European Green Deal, etc., ki ustvarjajo novo ekonomsko okolje.

b) Pravilna navedba podatkov in izpolnitev ESG vprašalnika in uporaba ESG aplikacije 24/7.

c) Vpliv ESG-ja na bančni faktor RWA podjetja, podpora ter uporaba umetne inteligence pa omogoča podjetju širše poslovno okolje, nove poslovne partnerje/dovabitelje, kupce, dostop do ogljičnih kuponov, zelenih financ in novo pozicioniranje za uporabnike, zaposlene, lokalne skupnosti ter okolju prijazen status podjetja.

d) Dostop do podatkov ESG 24/7 s strani banke, države, inšpekcijskih služb, nadzornih in regulativnih organov.

IZVEDBA:

Vsako področje (a, b, c, d) vsebuje pol ure vsebinske razlage in 15 min za vprašanja udeležencev in odgovore.

LOKACIJA:

  • EcoSynergy System d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana;
  • Na vašem sedežu podjetja;
  • Spletno izobraževanje (Microsoft Teams).

PRIJAVA:

Prijave zbiramo po elektronski pošti: info@ecosynergysystem.com. Navedite naziv podjetja, kontaktno osebo in število udeležencev.

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je tri dni pred izobraževanjem na elektronski naslov info@ecosynergysystem.com, razen, če ni ob posameznem izobraževanju določeno drugače. V odjavi mora biti navedeno ime udeleženca, ki se odjavlja.

V primeru pravočasne pisne odjave kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (25 % kotizacije). Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi zaračunamo kotizacijo v celoti.

PREDAVATELJA:

Dr. Slađana Mihajlović

Aleš Kandorfer

KOTIZACIJA:

a) Po dogovoru odvisno od velikosti podjetja (s.p., mikro, majhna, srednja, velika podjetja) in glede na obširnost ESG vprašalnika (delni, polovični, celotni ali nadgradnja).

b) Za večje skupine – po dogovoru.

c) Za dodatne programe, specializirana področja, ki vključujejo poleg ESG še implementacijo agend oziroma EU direktiv (Diversity, Equity, and Inclusion - DEI, European Circular Economy Plan – CEAP, ESG Inictiative – The Corporate Sustainability Reporting Direcitve – CSRD vključujoč European Sustainability Reporting Standards – ESRS, Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM, European Green Deal, etc.) in njihovih aplikativnih uporab

nas kontaktirajte za izvedbo po elektronski pošti: info@ecosynergysystem.com;

Kotizacijo plačajte najkasneje tri dni pred izobraževanjem, če ni drugače navedeno, na račun EcoSynergy System d.o.o., Ljubljana, Banka Sparkasse: SI56 3400 0101 7964 245. Sklic: 2024.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Dr. Slađana Mihajlović

E-mail: info@ecosynergysystem.com

Mobilna številka: + 386 41 455 000

parallax background